Schliessen

Freya Hewett B.A.

Foto von Freya Hewett
Foto: Valerie Hekkel

Am Neuen Palais 10

Haus 19, Raum 4.16

14469 Potsdam

Email : hewett at uni-potsdam.de

Foto von Freya Hewett
Foto: Valerie Hekkel

Studium

2014-17: Italienische und Englische Philologie (B.A.) an der Freien Universität Berlin, Auslandssemester an der Università di Bologna.

Bachelorarbeit: Sequential Organisation of (Italian) WhatsApp Conversations